Điểm chuẩn kỳ thi kiểm tra năng lực các năm trước

Năm 2017

Điểm chuẩn các ngành

STT Mã Ngành Tên Ngành Điểm Trúng Tuyển
CHƯƠNG TRÌNH DO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG
1 52420201 Công Nghệ Sinh Học 150.27
2 52480201 Công Nghệ Thông Tin 158.33
3 52540101 Công Nghệ Thực Phẩm 152.00
4 52440112 Hóa Sinh 158.33
5 52520207 Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông 139.31
6 52520216 Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa 148.60
7 52510602 Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp 144.10
8 52900109 Kỹ Thuật Không Gian 134.10
9 52520320 Kỹ Thuật Môi Trường 128.33
10 52580208 Kỹ Thuật Xây Dựng 131.31
11 52520212 Kỹ Thuật Y Sinh 161.27
12 52510605 Logistic và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 162.64
13 52220201 Ngôn Ngữ Anh 162.32
14 52620305 Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản 122.88
15 52340101 Quản Trị Kinh Doanh 165.00
16 52340201 Tài Chính – Ngân Hàng 160.00
17 52460112 Toán Ứng Dụng 150.74
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
18   Tất cả các ngành liên kết 120.00