Danh sách học bổng tuyển sinh năm 2017

1. Danh sách học bổng tuyển sinh năm 2017

Thông tin sẽ được cập nhật sau

2. Tổng hợp học bổng Trường đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM năm 2016

Mã ngành Tên ngành Số suất học bổng tuyển sinh 
Tổng số suất  Toàn phần (168 triệu đồng/suất) Bán phần (84 triệu đồng/suất)
Chương trình do ĐHQT cấp bằng
D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 10 9
D340201 Tài chính ngân hàng 2 1 1
D420201 Công nghệ sinh học 18 7 11
D440112 Hoá sinh 7 3 4
D460112 Toán ứng dụng 3 2 1
D480201 Công nghệ thông tin 13 5 8
D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 4 2 2
D510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 22 7 15
D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 7 3 4
D520212 Kỹ thuật Y Sinh 10 4 6
D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 5 3 2
D520701 Kỹ thuật không gian 1 1
D540101 Công nghệ thực phẩm 2 1 1
TỔNG SỐ SUẤT HB (chương trình do ĐHQT cấp bằng) 113 48 65
TỔNG GIÁ TRỊ HB chương trình do ĐHQT cấp bằng (triệu đồng)       13,524      8,064      5,460
Mã ngành Tên ngành Số suất học bổng tuyển sinh 
Tổng số suất  Toàn phần (112 triệu đồng/suất) Bán phần (56 triệu đồng/suất)
TỔNG SỐ SUẤT HB (chương trình liên kết) 12 6 6
TỔNG GIÁ TRỊ HB chương trình liên kết (triệu đồng)             1,008             672             336
TỔNG SỐ SUẤT TOÀN TRƯỜNG 125 54 71
TỔNG GIÁ TRỊ HB TOÀN TRƯỜNG (TRIỆU ĐỒNG)      14,532      8,736      5,796